Je li Konvencija 108+ odgovor na “Schrems II”?

Objavljeno:

Autor:

Je li Konvencija 108+ odgovor na “Schrems II”?

Objavljeno:

Autor

Sud Europske unije je 16. srpnja 2020. odlukom u slučaju poznatom kao „Schrems II“ poništio Privacy Shield sporazum između EU i SAD-a o prijenosu osobnih podataka. Presuda se temelji na činjenici da američko zakonodavstvo ne može na odgovarajući način zajamčiti zaštitu osobnih podataka prenesenih iz EU, posebno u pogledu pristupa tim podacima od strane američkih obavještajnih službi.

Alessandra Pierucci, predsjednica Odbora za Konvenciju 108 i Jean-Philippe Walter, povjerenik za zaštitu podataka Vijeća Europe podsjetili su na važnost i utjecaj Konvencije na zaštitu pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka (Konvencija 108+). U svojoj službenoj izjavi navode da je važno prisjetiti se da se i GDPR u uvodnoj izjavi 105. eksplicitno poziva na Konvenciju 108 te da je člankom 11. Konvencije podrobnije određena obrada osobnih podataka u svrhe osiguravanja nacionalne sigurnosti i obrane. U zaključku se slažu da, iako Konvencija 108+ može pružiti robustan pravni okvir za zaštitu osobnih podataka, ipak ne adresira eksplicitno niti u cijelosti neke od izazova koji proizlaze iz količine nadzora s kojim se susrećemo u današnjem digitalnom svijetu, te zaključuju da je po pitanju odgovornosti i nadziranja rada obavještajnih službi potrebno postići konsenzus na globalnoj razini.

? Zajednička izjava, Alessandra Pierucci i Jean-Philippe Walter