EDPS dao preporuke u vezi Akta o umjetnoj inteligenciji (AI Act)

Objavljeno:

Autor:

EDPS dao preporuke u vezi Akta o umjetnoj inteligenciji (AI Act)

Objavljeno:

Autor

Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS) objavio je vlastito mišljenje o Aktu o umjetnoj inteligenciji.

Predloženi Akt (Uredba) ima za cilj regulirati razvoj i upotrebu AI sustava u Europskoj uniji, uključujući institucije, tijela, urede i agencije EU-a. EDPS ovim mišljenjem daje konkretne prijedloge s fokusom na buduće zadatke EDPS-a kao tijela koje nadzire upotrebu AI sustava u institucijama EU-a.

“It is my duty to ensure that the tasks and duties of the EDPS, as the future AI Supervisor of the EUIs, are clearly spelled out so that we can guarantee that the AI systems used and developed by EUIs are safe and sound. I also reiterate my call for the prohibition of AI systems posing unacceptable risks to individuals.”

– Wojciech Wiewiorowski, Europski nadzornik za zaštitu podataka

Među najvažnijim preporukama EDPS-a su i sljedeće:

  1. Kao što je navedeno u Zajedničkom mišljenju EDPS-EDPB o Aktu o umjetnoj inteligenciji, nužno je zabraniti korištenje AI sustava koji predstavljaju neprihvatljive rizike za pojedince i njihova temeljna prava.
  2. Svi AI sustavi trebaju biti u skladu sa zahtjevima Akta o umjetnoj inteligenciji od datuma njegove primjene. Trenutno su iz područja primjene izuzeti AI sustavi koji su već u upotrebi s danom stupanja na snagu Uredbe, što uključuje i AI sustave koji čine sastavne dijelove velikih IT sustava EU-a.
  3. Trebalo bi dodatno pojasniti zadaće, dužnosti i ovlasti EDPS-a kao prijavljenog tijela, tijela za nadzor tržišta i tijela nadležnog za nadzor razvoja, pružanja ili upotrebe AI sustava od strane institucija, tijela, ureda i agencija EU-a, uzimajući u obzir specifičnosti pravnog okvira koji se na njih primjenjuje. EDPS posebno ističe potrebu da se jasno definira kada bi EDPS djelovao kao prijavljeno tijelo i tijelo za nadzor tržišta, s ovlastima koje su tim tijelima dodijeljene Aktom o umjetnoj inteligenciji.
  4. Nadležnost EDPS-a kao nadzornog tijela kojemu pojedinci mogu podnijeti pritužbu treba biti izričito uključena i navedena u Aktu o umjetnoj inteligenciji. EDPS također ponavlja poziv na imenovanje tijela za zaštitu podataka kao nacionalnih nadzornih tijela prema Aktu.
  5. Potreban je istinski europski pristup provedbi, posebice u kontektsu prekograničnih slučajeva sa značajnim utjecajem na osobe na koje se odnosi korištenje AI sustava. EDPS pozdravlja osnivanje Europskog ureda za umjetnu inteligenciju (AI Office).
  6. EDPS treba osigurati tajništvo AI ureda.

Objava za medije dostupna na engleskom jeziku na: edps.europa.eu