EDPB o prijenosima osobnih podataka u Rusiju

Objavljeno:

Autor:

EDPB o prijenosima osobnih podataka u Rusiju

Objavljeno:

Autor

Europski odbor za zaštitu podataka usvojio je 12. srpnja 2022. Izjavu 02/2022 o prijenosima osobnih podataka u Rusku Federaciju. Izjava je u originalu dostupna na stranicama EDPB-a na engleskom jeziku, a u nastavku ju, u slobodnom prijevodu na hrvatski, prenosimo u cijelosti. Napominjemo da navedeno nije službeni prijevod.

Europski odbor za zaštitu podataka usvojio je sljedeću izjavu:

Od 24. veljače 2022. Ruska Federacija (Rusija) je u de facto ratu s Ukrajinom. Kao posljedica toga, 16. ožujka 2022. isključena je iz Vijeća Europe. Shodno tome, Rusija više nije ugovorna stranka u konvencijama i protokolima Vijeća Europe koji su otvoreni isključivo zemljama članicama. Također, od 16. rujna 2022. [Rusija] više neće biti visoka ugovorna stranka u Europskoj konvenciji o ljudskim pravima.

Iako je Odbor ministara Vijeća Europe u svojoj odluci usvojenoj 23. ožujka 2022. tvrdio da će Rusija ostati ugovorna stranka u onim konvencijama i protokolima Vijeća Europe koje je izričito pristala poštovati i koji su otvoreni za pristupanje i zemljama koje nisu članice – primjerice, Konvenciji 108 –, modaliteti po kojima će Rusija ostati uključena u tim instrumentima još se trebaju utvrditi1. Ove promjene mogle bi imati značajan utjecaj na razinu zaštite ispitanika.

Europski odbor za zaštitu podataka (EDPB) podsjeća da su prijenosi osobnih podataka trećoj zemlji, ukoliko ne postoji odluka o primjerenosti koju je izdala Europska komisija sukladno članku 45. GDPR-a, mogući samo ako je voditelj ili izvršitelj obrade osigurao odgovarajuće zaštitne mjere, te pod uvjetom da su ispitanicima na raspolaganju provediva prava i učinkovita sudska zaštita (članak 46. GDPR-a). Ukoliko nema odluke o primjerenosti sukladno članku 45. stavak 3. GDPR-a ili odgovarajućih zaštitnih mjera sukladno članku 46. GDPR-a, prijenos ili prijenosi osobnih podataka trećoj zemlji provest će se, u posebnim slučajevima, samo ako je ispunjen neki od uvjeta iz članka 49. GDPR-a („Odstupanja za posebne situacije“)2.

Rusija nema odluku o primjerenosti koju je izdala Europska komisija sukladno članku 45. GDPR-a. Shodno tome, prijenosi osobnih podataka u Rusiju moraju se provesti koristeći jedan od ostalih instrumenata koji su predviđeni Poglavljem V. GDPR-a. Uzimajući to u obzir, EDPB napominje da bi, kad prenose osobne podatke u Rusiju, izvoznici podataka na koje se primjenjuje GDPR trebali procijeniti i identificirati pravnu osnovu i instrument prijenosa iz Poglavlja V. GDPR-a (Standardne ugovorne klauzule ili Obvezujuća korporativna pravila), kako bi osigurali primjenu odgovarajućih zaštitnih mjera.

Nadalje, EDPB podsjeća da bi, nastavno na Schrems II presudu Europskog suda pravde3, te prema EDPB preporukama o dopunskim mjerama4, izvoznici podataka trebali procijeniti postoji li, u kontekstu tog prijenosa, nešto u zakonu i/ili praksi na snazi u Rusiji (prvenstveno u vezi s pristupom osobnim podacima od strane ruskih javnih tijela, posebice u svrhe provedbe kaznenog zakona osiguravanja nacionalne sigurnosti) što bi moglo utjecati na učinkovitost odgovarajućih zaštitnih mjera koje osiguravaju identificirani instrumenti prijenosa. U tom slučaju izvoznici podataka trebali bi identificirati i primijeniti dodatne mjere koje su nužne kako bi se ispitanicima osigurala razina zaštite koja je istovjetna onoj zajamčenoj unutar EGP5. Ako takva procjena dovede do zaključka da usklađenost nije (ili više nije) osigurana i da nije moguće identificirati dodatne mjere, izvoznici podataka moraju prekinuti s takvim prijenosima.

Nekoliko zemalja članica EGP su u bliskim ekonomskim i povijesnim odnosima s Rusijom, zbog čega se između tih zemalja i Rusije provode redoviti prijenosi osobnih podataka. Neka nacionalna nadzorna tijela za zaštitu podataka već preispituju zakonitost prijenosa podataka u Rusiju, uključujući i u kontekstu istraga koje su u tijeku. Nadzorna tijela nastavit će pratiti promjene zakonodavstva i druge relevantne događaje u Rusiji koji bi mogli utjecati na prijenose podataka. Nadzorna tijela će rješavati slučajeve koji uključuju prijenose podataka u Rusiju uzimajući u obzir povećan utjecaj na prava i slobode ispitanika koji mogu proizaći iz takvih postupaka obrade podataka, te će prema potrebi koordinirati s EDPB-om.

Za Europski odbor za zaštitu podataka

Predsjednik

(Andrea Jelinek)

1 Sukladno Rezoluciji CM/Res(2022)3 o pravnim i financijskim posljedicama prestanka članstva Rusije u Vijeću Europe, modaliteti sudjelovanja Rusije u tim instrumentima utvrdit će posebno za svaki od njih Odbor ministara ili, ako je primjereno, države potpisnice.
2 Pogledajte Smjernice 2/2018 o odstupanjima prema Članku 49. Uredbe 2016/679.
3 CJEU, presuda od 16. srpnja 2020., Facebook Ireland i Schrems, C-311/18, ECLI:EU:C:2020:559.
4 EDPB Preporuke 01/2020 o mjerama koje dopunjuju alate prijenosa kako bi se osigurala usklađenost razinom zaštite osobnih podataka u EU, konačna verzija usvojena 18. lipnja 2021.
5 Europski gospodarski pojas, skraćeno EGP, uključuje države članice Europske unije (EU) i tri zemlje Europskog udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA) (Island, Lihtenštajn i Norveška; ne uključujući Švicarsku).